Słownik Dłużnika

Akt oskarżenia

Domaga się ona od sądu wydania orzeczenia o winie i karze wobec osoby wskazanej w piśmie. Uprawnionym do wniesienia aktu oskarżenia jest osoba występująca przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Czasami może nim być pokrzywdzony lub osoba jemu najbliższa występująca jako oskarżyciel prywatny. Akt oskarżenia przed sądem może popierać również oskarżyciel posiłkowy.

Oskarżycielem publicznym najczęściej bywa prokurator, ale też może nim zostać policja. W takiej sytuacji prokurator zatwierdza akt oskarżenia sporządzony w trakcie dochodzenia przez policję i wnosi go do sądu.

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny może wynikać z pokrewieństwa, powinowactwa lub małżeństwa. Do wzajemnej alimentacji zobowiązani są rodzice, dziadkowie i dzieci oraz rodzeństwo. Jeżeli ktokolwiek z tej grupy znajdzie się w potrzebie, reszta jest zobowiązana do zapewnienia temu członkowi rodziny środków niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb życiowych.

W przypadku osoby nieletniej dotyczy to także środków niezbędnych do wychowania i wykształcenia. Przy ustalaniu zakresu alimen-tów należy brać pod uwagę zarówno potrzeby uprawnionego, jak i możliwości zobowiązanego.

Apelacja

Uruchamia wszechstronną kontrolę wyroku, zarówno pod kątem uchybień prawu, jak i uchybień w ustaleniach faktycznych oraz wymiarze kary. Na wniesienie apelacji każdy uprawniony ma 14 dni, poczynając od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem. Postępowanie sądowe w Polsce jest dwuinstancyjne. Od wyroków sądów rejonowych apelacje rozpoznają sądy okręgowe, a sądy apelacyjne od wyroków sądów okręgowych jako sądów pierwszej instancji.

 

Asesor komorniczy

Asesorów komorniczych powołuje prezes sądu apelacyjnego na wniosek komornika, który zamierza zatrudnić asesora komorniczego.

 

Bankowy tytuł egzekucyjny

Podpisując umowę kredytową, klient zobowiązuje się do poddania egzekucji zadłużenia do określonej w oświadczeniu wysokości i w określonym terminie. Na podstawie tego oświadczenia bank wystawia bankowy tytuł egzekucyjny i kieruje go do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności. Jeśli sąd wyda postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, to oznacza przekazanie zadłużenia do egzekucji, czyli wkroczenie komornika, który może zająć zarówno majątek trwały, jak i dochody klienta.

Bankructwo

Bankructwo przedsiębiorstwa może być przyczyną wszczęcia postępowania upadłościowego.

Bankructwo nie jest jednoznaczne z niewypłacalnością. Następuje ono dopiero w sytuacji orzeczenia niewypłacalności przez sąd i postawienia przedsiębiorstwa w stan upadłości. Może jednak dojść do ugody. W tej sytuacji, po ogłoszeniu niewypłacalności przedsiębiorstwo nie jest stawiane w stan upadłości, ale dokonywana jest restrukturyzacja długu, dzięki czemu przedsiębiorstwo odzyskuje płynność i może kontynuować działalność. Ugody takie są zawierane, gdy wierzyciele wierzą, że przedsiębiorstwo będzie w stanie generować w przyszłości zyski i w ten sposób odzyskają oni większą część wierzytelności, niż gdyby przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość.

BIG (Biuro Informacji Gospodarczej)

Umieszczenie w BIG stanowi dla nierzetelnego dłużnika dolegliwość. Na przykład w momencie ubiegania się o kredyt dostaje on decyzję odmowną lub otrzymuje kredyt na znacznie gorszych warunkach.

W Polsce nie ma jednego centralnego BIG. Działają cztery biura informacji gospodarczej: BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG, Rejestr Dłużników ERIF BIG, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG).

Każde z biur działa samodzielnie i prowadzi odrębną listę dłużników. Nie ma między nimi przepływu informacji, są w stosunku do siebie konkurencyjne. Aby skuteczniej zweryfikować rzetelność swojego przyszłego kontrahenta, zaleca się wystąpić z zapytaniem do każdego z nich. Wierzyciel może się zdecydować dopisać dłużnika tylko do jednego lub kilku BIG-ów jednocześnie. Konsument może dopisać dłużnika tylko wtedy, gdy należność jest stwierdzona tytułem wykonawczym. Przykładem takiego tytułu jest sądowy nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Przedsiębiorca może sprawdzić dowolnego przedsiębiorcę, w tym siebie, bez ograniczeń oraz konsumenta za jego pisemną zgodą. Konsument natomiast jest w stanie skontrolować dowolnego przedsiębiorcę bez ograniczeń oraz siebie bezpłatnie raz na sześć miesięcy (nie może sprawdzać innych konsumentów). Cechą charakterystyczną BIG jest otwartość dla podmiotów bez względu na sektor gospodarki, w jakim działają.

Cesja

Cesjonariusz nabywa wszystkie prawa związane z wierzytelnością (prawa do odsetek, zabezpieczenia itp.), jak również ponosi wszelkie ryzyko z nią związane (np. niewypłacalność dłużnika).

W wyniku cesji wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

Strony