Regulamin

Regulamin serwisu internetowego www.eurogospodarka.eu

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.eurogospodarka.eu, a także określa zasady realizacji zamówień prenumeraty na pismo Eurogospodarka w wersji papierowej i elektronicznej składanych za pośrednictwem serwisu internetowego, zgłaszania reklamacji i tryb ich rozpatrywania. Pakiety prenumeraty oraz ich ceny dostępne są pod adresem: www.eurogospodarka.eu/prenumerata.

2. Właścicielem serwisu internetowego umieszczonego pod adresem www.eurogospodarka.eu, a także prowadzącym sprzedaż prenumeraty za jego pośrednictwem jest: Fundacja Nowe Teraz, 00-108 Warszawa, ul. Zielna 39, NIP: 525-258-57-87, REGON: 147116250, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000495968, tel: 22 338 67 24, e- mail: info@noweteraz.pl zwana dalej Fundacją.

3. Fundacja udostępnia w swoim serwisie możliwość zapoznawania się z publikacjami w formie artykułów tekstowych, audio, foto, video oraz innymi informacjami oraz umożliwia zakup prenumeraty pisma Eurogospodarka w postaci papierowej oraz jej wersji elektronicznej znajdującej się pod adresem: www.eurogospodarka.eu

4. Wszystkie umieszczone w serwisie materiały objęte są ochroną prawa autorskiego, a ich kopiowanie oraz rozpowszechnianie bez zgody Fundacji jest zabronione.

5. Do prawidłowego korzystania z serwisu internetowego niezbędne jest korzystanie z komputera, tabletu, smartfona z zainstalowaną przeglądarką internetową w odpowiedniej wersji - Internet Explorer w wersji minimum 8.0, lub podobną przeglądarką internetową. Zalecanie jest włączenie obsługi plików cookies. Więcej informacji o plikach cookies, które serwis instaluje na urządzeniach użytkownika znajduje się w zakładce www.eurogospodarka.eu/polityka-prywatnosci. Wyłączenie informacji "cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do serwisu internetowego może jednak uniemożliwić mu korzystanie z wszystkich funkcjonalności serwisu.

6. Tam gdzie Fundacja umożliwia umieszczanie w serwisie danych - jak komentarze, zabronione jest przesyłanie informacji niezgodnych z prawem, w szczególności pornografii, materiałów o treściach rasistowskich, nazistowskich, faszystowskich, wzbudzających nienawiść rasową, narodowościową i wzywających do nietolerancji. Niedopuszczalne jest także stosowanie  słów o charakterze wulgarnym, powszechnie uważanych za obraźliwe. Wszystkie treści naruszające te zasady będą przez Fundację usuwane.

7. Fundacja stosuje system ochrony informacji osobistych.
a. Użytkownik który odwiedza serwis internetowy www.eurogospodarka.eu i uzyskuje dostęp do informacji w nim zawartych, pozostaje anonimowy. Do celów statystycznych, technicznych i zabezpieczenia przed włamaniami, tworzone są zbiory danych (logi systemowe). Zawierają one między innymi informacje o komputerze wywołującym serwis www.eurogospodarka.eu. W celu skorzystania z niektórych usług dostępnych w serwisie www.eurogospodarka.eu, użytkownik zostaje poproszony o zarejestrowanie się. Informacje takie nie będą udostępniane przez Fundację innym firmom ani osobom, bez zgody osoby, która tych informacji dostarczyła.
b. Fundacja podejmuje odpowiednie kroki, aby zapewnić prywatność swoich klientów. Fundacja administruje bazami danych zgłoszonymi do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Fundacja posiada zabezpieczenia baz danych zgodne z normami i zaleceniami zawartymi w odpowiednich przepisach. Jeśli jednak klient życzy sobie przesłania materiałów/produktów na swój adres, musi podać adres i nazwisko, które to dane zostaną następnie przekazane godnej zaufania firmie przewozowej lub realizującej zamówienie. Dane osobowe związane z rozliczeniami podatkowymi są przetwarzane przez Fundację zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby, których dane te dotyczą mają prawo wglądu, poprawiania i usuwania ich na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, przepisów podatkowych i innych przepisów dotyczących prowadzonej przez Fundację działalności. Fundacja ma prawo odmówić poprawienia lub usunięcia tych danych jeżeli nie jest to dopuszczone przez przepisy podatkowe lub inne ustawy. Na podstawie obowiązującego prawa, prawo wglądu do danych osobowych związanych z rozliczeniami podatkowymi mają również organy administracji publicznej.
c. Wszystkie wiadomości przesyłane przez Fundację do użytkownika zawierają informację o sposobie uaktualnienia lub usunięcia danych osobowych. W celu  zaktualizowania lub usunięcia swoich danych osobowych prosimy o wysłanie wiadomości na adres: info@eurogospodarka.eu lub napisać na adres: Fundacja Nowe Teraz, 00-108 Warszawa, ul. Zielna 39.

8. Udostępnione w serwisie informacje o cenach i warunkach prenumeraty jest zaproszeniem do składania zamówień. Zamówienie każdorazowo zostanie potwierdzone przez pracownika serwisu internetowego www.eurogospodarka.eu. Fundacja może, wedle swojego uznania, stosować formę potwierdzenia telefonicznego, pisemnego lub przy pomocy poczty elektronicznej. W przypadku zamówienia płatnego przelewem przed wysyłką, potwierdzenie zamówienia zawiera numer rachunku bankowego Fundacji.

9. Zamówienia z opcją wysyłki można składać wyłącznie w przypadku gdy miejscem dostawy jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia, których miejsce dostawy znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zostaną anulowane bez potwierdzenia.

10. W przypadku zamówień realizowanych drogą wysyłkową, dostępne są następujące formy płatności:
a. przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Fundacji lub płatnością elektroniczną on-line realizowaną przez operatora płatności firmę CashBill S.A.,
b. płatność za pobraniem u kuriera (poczty) w chwili doręczenia przesyłki.

11. W przypadku zamówień prenumeraty na treści w formie elektronicznej, dostępne są następujące formy płatności:
a. przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Fundacji lub płatnością elektroniczną on-line realizowaną przez operatora płatności firmę CashBill SA.

12. W przypadku zamówień realizowanych drogą wysyłkową lub zamówień prenumeraty na treści w formie elektronicznej, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wpływu na rachunek bankowy Fundacji lub operatora płatności firmę CashBill SA należności za złożone zamówienie, po potwierdzeniu zamówienia przez Fundację wraz z podaniem numeru rachunku bankowego, z zastrzeżeniem, gdy zamówienie realizowane drogą wysyłkową płatne jest za pobraniem, umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu wydania przesyłki przewoźnikowi w celu dostarczenia.

13. Przesłane zamówienie, budzące wątpliwość co do swojej wiarygodności, a także zamówienie którego nie udało się potwierdzić w ciągu 7 dni roboczych od jego złożenia lub jeżeli należność za zamówienie przedpłacone przelewem nie zostanie niezwłocznie opłacona, zostanie ono anulowane przed realizacją.

14. W przypadku zamówień realizowanych drogą wysyłkową opłaty za dostawę wyliczane są automatycznie i podane są każdorazowo klientowi przed złożeniem zamówienia na stronie internetowej w trakcie dokonywania zamówienia. W przypadku składania zamówień przy pomocy innych kanałów komunikacji (e-mail, fax, telefon) klient zostaje poinformowany o kosztach przesyłki przy składaniu zamówienia.

15. Zamówienia z opcją wysyłki realizowane są tak szybko jak to możliwe. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia jego potwierdzenia i wynosi 1-3 dni roboczych. W niektórych przypadkach termin może ulec wydłużeniu. W przypadku spodziewanych opóźnień w realizacji, klient zostanie poinformowany o tym drogą telefoniczną lub przy pomocy e-maila.

16. Zamówienia prenumeraty na treści publikowane w formie elektronicznej i opublikowane w serwisie www. eurogospodarka.eu lub w postaci aplikacji na urządzenia mobilne - nie posiadają opcji wysyłki i nie zawierają opłaty za dostawę.

17. Zamówienia prenumeraty na treści w formie elektronicznej są dostępne w następujących pakietach:
- prenumerata kwartalna, prenumerata półroczna, prenumerata roczna.
Za datę aktywacji zamówienia (prenumeraty) w formie elektronicznej uważa się datę zawarcia umowy sprzedaży (pkt.12). Od tej daty biegnie także ważność zamówionego pakietu prenumeraty.

18. Zamówienia prenumeraty wydania papierowego są dostępne w następujących pakietach:
- prenumerata kwartalna - 3 kolejne numery pisma Eurogospodarka,
prenumerata półroczna – 6 kolejnych numerów pisma Eurogospodarka,
prenumerata roczna - 12 kolejnych numerów pisma Eurogospodarka.
Domyślnie za początek prenumeraty wybranego pakietu uważa się datę zawarcia umowy sprzedaży (pkt.12) a pierwszym numerem dostępnym w wykupionej prenumeracie jest numer wydany w dacie zawarcia umowy sprzedaży. Jeśli prenumerator (użytkownik wykupujący prenumeratę) chciałby aby początek prenumeraty był inny niż ten zapisany w Regulaminie, musi po złożeniu zamówienia przesłać odpowiednią informację e-mailem.

19. Reklamacje można składać osobiście w siedzibie Fundacji lub też listownie, przesyłając list pod adres jego siedziby lub e-mailem pod adres:  reklamacje@eurogospodarka.eu.

20. 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, a w szczególności w przypadku:
- wad fabrycznych
- niezgodności Towaru z Towarem zawartym w zamówieniu.
2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Fundację reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, reklamowany towar zostanie doprowadzony do stanu zgodnego z umową bądź zostanie wymieniony na nowy. W przypadku braku możliwości naprawienia towaru lub wymiany na nowy, Klient otrzyma zwrot kosztów zakupu towaru wraz z kosztem pierwotnej dostawy.
3. Koszty przesyłki reklamowanego towaru, nie większe jednak niż koszt normalnej przesyłki poleconej, ponosi Fundacja. W wypadku reklamacji  bezzasadnej, koszty przesyłki ponosi Klient.
4. Dalsze uprawnienia związane z wadliwością sprzedanego towaru reguluje kodeks cywilny.

21. Reklamacje w sprawie płatności elektronicznych obsługiwanych przez firmę CashBill SA można składać pod adresem: http://www.cashbill.pl/O-firmie/CashBill-S.A./Kontakt.html

22. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Zasady odstąpienia od umowy zawartej na odległość, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

23. Konsument w wykonaniu uprawnienia wynikającego z punktu 20 może odstąpić od umowy, składając Fundacji oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który jest częścią pouczenia umieszczonego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

24. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Fundację o utracie prawa odstąpienia od umowy.
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
25. Konsument, który od umowy sprzedaży zawartej na odległość odstąpił, ma obowiązek zwrócić rzecz Fundacji na własny koszt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

26. Odniesienie (link) do treści niniejszego Regulaminu jest przesyłany klientowi e-mailem w trakcie realizacji zamówienia.

27. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Każdorazowa zmiana zapisów Regulaminu zostanie opublikowana w serwisie www.eurogospodarka.eu i od dnia publikacji będą obowiązywać jej zapisy.
 
Załącznik nr 1
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas pod adresem: Fundacja Nowe Teraz, 00-108 Warszawa, ul. Zielna 39, info@eurogospodarka.eu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: Fundacja Nowe Teraz, 00-108 Warszawa, ul. Zielna 39
– Ja/My(*) ...................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ....................................................
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): .........................................
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ..........................................
– Adres konsumenta(-ów): ..........................................
– Podpis konsumenta(-ów): ..........................................
– Data: ..........................................
*) Niepotrzebne skreślić.