Pieniądze, których komornik nie może ci zabrać

Czas czytania
3 minut
Przeczytałeś już
Odsłony
106 321

Pieniądze, których komornik nie może ci zabrać

31 Marzec 2015 - 16:12
Kategoria:

Radca prawny Artur Okoń przedstawia korzystne zmiany dla dłużnika w artykule 831 i następnych Kodeksu postępowania cywilnego. Warto wiedzieć jakich składników naszego majątku komornik zabrać nie może.

Co nie podlega egzekucji komorniczej?

1.

– fundusze (na przykład: koszty przejazdów, diet, wynajęcia samochodu, paliwa itd.) przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wyjazdami służbowymi;
– sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że dług powstał w wyniku realizacji tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego;
– środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, chyba że dług powstał w wyniku realizacji projektu, na który środki te były przeznaczone;
– prawa niezbywalne;

Komentarz Artura Okonia:

Niezbywalne są: użytkowanie, służebności osobiste, prawo odkupu, prawo pierwokupu, prawo dożywocia, roszczenie o zachowek, roszczenia odszkodowawcze wynikające z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, prawo żądania ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej i lokatorskie prawo do lokalu. Jeżeli natomiast na podstawie takiego prawa niezbywalnego dłużnik otrzymał już konkretne świadczenia majątkowe (np. pieniądze), to egzekucja może się odbyć. Egzekucję należy uznać za dopuszczalną także wtedy, gdy dłużnik wprawdzie świadczenia jeszcze nie otrzymał, ale mu je przyznano, albo też dłużnik na podstawie prawa niezbywalnego wystąpił już z roszczeniem o pewne świadczenie majątkowe.

2.

– świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów;
– świadczenia z pomocy społecznej
– wierzytelności przypadające dłużnikowi z budżetu państwa lub od Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie opieki zdrowotnej przed ukończeniem udzielania tych świadczeń, w wysokości 75 proc. każdorazowej wypłaty.

Komentarz Artura Okonia:

Należności wypłacone jako zapomoga lub jednorazowe zaopatrzenie po śmierci bliskiej osoby albo z ubezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają egzekucji tylko do wysokości tych kosztów.

3.

– świadczenia alimentacyjne egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych;
– należności egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych;
– zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
– kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p.

Wysokości możliwych potrąceń

– w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości 3/5 wynagrodzenia;
– w razie egzekucji innych należności – do wysokości 1/2 wynagrodzenia.

Komentarz Artura Okonia:

Potrącenia, o których mowa nie mogą w sumie przekraczać 1/2 wynagrodzenia, a łącznie z innymi potrąceniami 3/5 wynagrodzenia.

Co nie podlega egzekucji komorniczej?

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
– minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
– 75 proc. wynagrodzenia przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
– 90 proc. wynagrodzenia przy potrącaniu kar pieniężnych.

Komentarz Artura Okonia:

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, powyższe kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Co nie podlega egzekucji komorniczej?

– zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, stypendia oraz dodatki szkoleniowe, wypłacane na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
– uposażenie posłów i senatorów
– należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzenia członków spółdzielni pracy.

Komentarz Artura Okonia:

Ograniczeń nie stosuje się do wierzytelności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych wynikających z udziału w dochodach spółdzielni, w której mają swoje wkłady.

Co nie podlega egzekucji komorniczej?

–  świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym oraz renty przysługujące z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i renty zasądzone przez sąd  lub ustalone umową za utratę zdolności do pracy albo za śmierć żywiciela lub wypłacane z dobrowolnego ubezpieczenia rentowego, a także świadczenia pieniężne przysługujące z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
– świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla  sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia z pomocy społecznej.

Komentarz Artura Okonia:

Bardzo istotne z punktu widzenia dłużnika jest orzeczenie Sądu Najwyższego, w którym stwierdził on, że na postanowienie sądu rejonowego oddalające skargę na czynność komornika, który zajął emeryturę lub rentę nie podlega zażaleniu. W uchwale tej Sąd Najwyższy wskazał jednak, że dłużnik nie zostaje pozbawiony w ten sposób sądowej kontroli prawidłowości czynności egzekucyjnych. Dodatkowym zabezpieczeniem jest bowiem możliwość żądania umorzenia egzekucji, jeżeli dłużnik uważa, że prowadzone przeciwko niemu postępowanie jest niedopuszczalne.

Spadek

W razie przyjęcia spadku wprost spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza odpowiada do wartości ustalonego w inwentarzu spadku. Dłużnik może powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności tylko wówczas, gdy ograniczenie to zostało zastrzeżone w tytule wykonawczym.
 
Komentarz Artura Okonia:

Zastrzeżenie nie jest konieczne, jeżeli świadczenie zostało zasądzone od nabywcy majątku, od zarządcy ustanowionego przez sąd, kuratora spadku lub wykonawcy testamentu z powierzonego im majątku albo od Skarbu Państwa jako spadkobiercy. Zatem ograniczenie odpowiedzialności dłużnika może wynikać z tytułu egzekucyjnego bądź z klauzuli wykonalności.

Wszystkie ograniczenia powinny być brane pod uwagę przez organ egzekucyjny z urzędu, bez potrzeby uzyskania wniosku dłużnika. Postępowanie egzekucyjne nie biorące pod uwagę ograniczeń jest niedopuszczalne i podlega w całości lub w części umorzeniu.

Autor jest radcą prawnym z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów PROKURENT