Grudzień 2015

Rośnie polski eksport

29 Grudzień 2015 - 20:13
0 Komentarze/y)

Po bardzo dobrym roku 2015, kiedy szacujemy że polski eksport osiągnie wartość nominalną 170 mld euro, prognozujemy, że rok 2016 będzie jeszcze lepszy. Nasze szacunki zakładają 11 proc. wzrost.  

W mijającym roku najaktywniejsze w eksporcie były te branże, które historycznie od lat opierają swoją działalność o sprzedaż na zagranicznych rynkach: motoryzacyjna, maszyn i urządzeń (w tym elektrycznych) oraz sektor rolno-spożywczy.

Podatek do wyboru

29 Grudzień 2015 - 12:23
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Podatek do wyboru

Aby wynajmować lokale, budynki nie trzeba prowadzić działalności gospodarczej. Każdy właściciel nieruchomości może skorzystać z tzw. najmu prywatnego. To oddzielne źródło przychodów, od którego zobowiązani jesteśmy płacić podatek. Przychód uzyskany z najmu może być opodatkowany na zasadach ogólnych według skali podatkowej bądź w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Wybór formy opodatkowania przychodów z najmu zależy od podatnika. Jednak gdy wybiera formę zryczałtowaną, musi powiadomić o tym fakcie urząd skarbowy.

Różne źródła przychodu


Polacy narzekają na pracę... na Twitterze

29 Grudzień 2015 - 10:49
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Polacy narzekają na pracę... na Twitterze

Nienawiść do szefa w 140 znakach

IMM sprawdził, gdzie w 2015 roku Polacy publicznie wyrażali swoje niezadowolenie z wykonywanej pracy. Monitorowane były deklaracje takie jak „nie lubię” bądź „nienawidzę” swojej pracy lub swojego szefa. Z badania wynika, że aż 50% wszystkich komentarzy tego typu ukazało się na Twitterze. Na kolejnych miejscach znalazł się Facebook, internetowe forum portalu Gazeta.pl oraz forum serwisu Kafeteria.pl.

Łączny zasięg tego typu wpisów wyniósł blisko 7,5 mln. Tyle osób miało szansę trafić w internecie na deklarację innego internauty o negatywnym stosunku do aktualnej kariery zawodowej. Komentarze, w których Polacy zamieszczali słowa krytyki wobec swojego pracodawcy, wywołały blisko 100 tysięcy rożnego typu interakcji takich jak polubienia czy udostępnienia, co jeszcze bardziej podnosiło widoczność tych komunikatów. Wśród ich odbiorców, byli także zapewne rekruterzy i pracodawcy. Jeden z rekordzistów publicznie deklarował na Facebooku swoją niechęć do pracy 23 razy w ciągu całego roku.

Za cenę zdrowia

Obowiązek nie do spełnienia?

29 Grudzień 2015 - 10:31
0 Komentarze/y)

Niezłożenie wniosku na formularzu stanowić będzie uchybienie wymogom formalnym. W takim przypadku dłużnik zostanie wezwany od ponownego złożenia wniosku na formularzu, w terminie tygodniowym, pod rygorem jego zwrotu. Zwrot wniosku oznacza zaś brak dalszego procedowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zwrócony wniosek nie wywołuje bowiem żadnych skutków prawnych.

Wzór formularza wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zostać określony przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia. Problem jednak w tym, że do dnia dzisiejszego nie zostało wydane stosowane rozporządzenie. Wprawdzie przygotowany został już projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, jednakże prace nad owym projektem są dopiero na etapie opiniowania. Nie wiadomo kiedy dokładnie zostanie on skierowany do podpisu ministra, a co za tym idzie, czy do 01 stycznia 2016 r. rozporządzenie wejdzie on w życie – biorąc po uwagę, że do końca roku zostało już tylko kilka dni jest mało prawdopodobne.

Rynki walutowe: cztery główne tematy na 2016 rok

28 Grudzień 2015 - 19:49
0 Komentarze/y)

Ponieważ akcja w ujęciu godzinnym w tym tygodniu najprawdopodobniej okaże się mało znacząca, przeanalizujmy kilka najważniejszych dla rynku – a przynajmniej dla nas – tematów związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem.
 
Problemy banków centralnych grupy G3: dywergencja czy konwergencja?

Głównym czynnikiem aprecjacji USD w latach 2014-2015 była dywergencja (rozbieżność) polityki banków centralnych: amerykańska Rezerwa Federalna wycofywała się z polityki akomodacji, podczas gdy pozostałe banki centralne w dalszym ciągu obniżały stopy procentowe lub rozszerzały bilanse.

To ostatnie działanie upodobały sobie przede wszystkim Europejski Bank Centralny i Bank Japonii. Jednak rozczarowujące posiedzenie EBC w grudniu i utrzymujący się relatywny optymizm BJ dotyczący realizacji celu inflacyjnego wywołały obawy byków dolarowych, że z początkiem 2016 r. Fed przyjmie ostrożniejsze podejście, ponieważ dane ekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych, a w szczególności inflacja, nie uzasadniają zwiększenia dynamiki przewidywanej ścieżki podwyżek stóp, natomiast prognozy polityczne EBC i BJ pozostają statyczne.

Jak jest, a jak będzie

28 Grudzień 2015 - 13:27
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Jak jest, a jak będzie

Rok 2016 przyniesie wiele zmian w zawieraniu terminowych umów o pracę. Najwyższy czas się z nimi zapoznać. 22 lutego wejdzie w życie ustawa z 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Według autorów ustawy obecne rozwiązania umów terminowych nie są wystarczające. Główną ich wadą jest to, że umożliwiają zawieranie umów na czas określony przez wiele lat i ponowne zatrudnienie na podstawie umowy na czas określony po przerwie trwającej dłużej niż jeden miesiąc. Ponadto krótki okres wypowiedzenia daje poczucie tymczasowości pracy, a w praktyce możliwość jej szybkiego utracenia. Wprowadzone zmiany mają stanowić realną ochronę dla pracowników. Są również reakcją na wymogi związane z członkostwem w Unii Europejskiej. W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że prace nad zmianą kodeksu pracy w zakresie zatrudniania na podstawie umów terminowych podyktowane są wszczęciem przez Komisję Europejską postępowania w sprawie niezgodności przepisów kodeksu pracy z wymogami dyrektywy Rady 99/70/WE z 28 czerwca 1999 roku, a także orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE.


Wygaszony Krater

28 Grudzień 2015 - 12:54
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Wygaszony Krater

Po rynkowych przemianach 1990 roku branżą, która miała mieć szansę rozwoju właśnie w Polsce – zdaniem wielu eksper-tów – miało być odlewnictwo. To trudny asortyment i można powiedzieć, że brudny i ciężki. Przemysł ten nie wytwarza gotowych produktów rynkowych, a jedynie elementy dla różnych branż. Zachodni przemysłowcy wolą w lżejszy i łatwiejszy sposób zarabiać wielkie pieniądze. Ich przedstawiciel z Niemiec, oglądając zmodernizowaną Odlewnię Żeliwa Wulkan w Częstochowie, do jej głównego akcjonariusza powiedział: – Panie Zatoń, majątku na tej firmie to pan nie zrobisz, ale dochód z niej uzyskany pozwoli panu godziwie żyć.

Od optymizmu do dramatu

2 tysiące mieszkań wystrzelonych w powietrze

28 Grudzień 2015 - 10:18
0 Komentarze/y)

Jeśli ponad 90 proc. rocznej konsumpcji karpia przypada na Święta Bożego Narodzenia, tak ponad 90 proc. fajerwerków zostanie wystrzelonych w sylwestrową noc. Ostatni dzień grudnia to jednak nie tylko okres żniw dla branży pirotechnicznej. Swoje zarobią także producenci alkoholu, restauratorzy, salony kosmetyczne czy biura turystyczne. Aby godnie uczcić ten szczególny dzień Polacy w zeszłym roku wydali aż 10 miliardów złotych – wynika z raportu przygotowanego przez firmę doradczą KMPG. Tegoroczny Sylwester zapowiada się równie huczny.

Największą pozycję na liście imprezowych wydatków stanowi przygotowanie posiłków oraz zakup napojów bezalkoholowych. Na ten cel rok temu wydaliśmy łącznie ponad 4,1 mld złotych. Kupno alkoholu stanowiło z kolei wydatek w kwocie ponad 860 mln złotych. Oznacza to, że każdy pełnoletni Polak (włączając w to abstynentów) przeznaczył tego dnia na zakup napojów wyskokowych ponad 28 złotych! Prawdopodobnie nie pomylę się pisząc, że w żaden inny dzień nie wypijamy tak dużo alkoholu, jak właśnie w Sylwestra.

Wydatki na zdrowie a długość życia

23 Grudzień 2015 - 17:03
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Wydatki na zdrowie a długość życia

Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, ile kosztujesz… Chyba że z raportu OECD „Health at a Glance”. Oczekiwana długość życia od 1970 roku w najbardziej rozwiniętych krajach świata, do których zalicza się też Polska, wzrosła o ponad 10 lat. Na czele rankingu są Japonia i Hiszpania, w których oczekiwana długość życia wynosi odpowiednio 83,4 roku i 83,2 roku.Polska jest pod tym względem średniakiem – długość życia wspólna dla obu płci to 77,1 roku. Podobną wartość tego wskaźnika mają takie kraje, jak: Chile, Czechy, Estonia czy Turcja, ale także USA.

Od wydatków po jałmużnę

W 2016 roku wzrosną kary za brak ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Jak sprawdzić ważność polisy?

22 Grudzień 2015 - 15:33
1 Komentarz

Spełnienie obowiązku ubezpieczenia OC ustala się na podstawie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy wystawionego osobie ubezpieczającej przez zakład ubezpieczeń. Jednym z podmiotów uprawnionych do dokonywania kontroli w tym zakresie jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Według sprawozdania z trzech pierwszych kwartałów 2015 roku zarejestrował on 65 818 nowych spraw z tytułu ubezpieczeń OC komunikacyjnych i jest to wzrost o 24,11% w stosunku do analogicznego okresu w 2014 roku (53 031 spraw). Większość spraw została zgłoszona do UFG od zewnętrznych organów uprawnionych i obowiązanych do kontroli, tj. Policja  45,85%, organy rejestrowe 8,93%, Straż Graniczna 2,16% i inne, ale aż 40,34% to efekt kontroli wewnętrznej Funduszu.

W jaki sposób UFG tak sprawnie wykrywa brak obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Przedświąteczny nastrój w pracy

22 Grudzień 2015 - 14:24
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Przedświąteczny nastrój w pracy

Zgodnie z tezami wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 roku (sygn. akt K 7/13) w sprawie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń pracowniczych za przychód pracownika mogą być uznane wyłączenie świadczenia:

  • z których skorzystał w pełni dobrowolnie;
  • służą w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi.

Smacznego karpia

Strony