Listopad 2014

„Chcę wyjechać na wieś…”

26 Listopad 2014 - 00:00
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Po raz kolejny zmalała liczba ludności kraju – tym razem o 37 tys. w stosunku do 2012 r. Znaczące zmiany ilościowe dotyczą nie tylko całego kraju, ale również poszczególnych województw. Co ciekawe, tylko w czterech z nich odnotowano przyrost liczby ludności. Największy na Mazowszu i w woj. pomorskim, kolejno o 0,28 i 0,25 punktu procentowego (p.p.). Mieszkańców przybyło również w Małopolsce i Wielkopolsce, przy czym, jak warto podkreślić, w wymienionych regionach wzrost liczby ludności obserwowany jest regularnie od początku XXI w. Na drugim biegunie znajdują się województwa: łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie oraz opolskie, które zanotowało największy ubytek w stosunku do 2012 r. – o blisko 0,6 %.

Wpływ konfliktu na ukraińskie płace

26 Listopad 2014 - 00:00
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Od stycznia br. siła nabywcza ukraińskich pensji spadła średnio o 22%. W najbardziej dotkniętych przez konflikt obszarach na wschodzie zmniejszyły się nie tylko pensje realne, ale i nominalne – nawet o jedną piątą w stosunku do średniej z 2013 r. w obwodzie donieckim i o 14% – w ługańskim.

Rewolucja na Ukrainie, a także późniejszy konflikt z Federacją Rosyjską wywarły na gospodarkę kraju ogromny wpływ. Zajęte zostały kluczowe tereny, takie jak: obwody doniecki i ługański, Krym i część obwodu zaporoskiego. Spowodowało to osłabienie ukraińskiej waluty, która od początku 2014 r. notuje nieustanny spadek wobec dolara, euro i złotego. Przez działania wojenne zniszczone i unieruchomione zostały także fabryki na wschodzie. Efekt wpływu walk w obwodach ługańskim i donieckim widać też po gwałtownych spadkach średnich wynagrodzeń.

Chiny wyprzedziły USA!

23 Listopad 2014 - 17:24
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Jak stwierdzono w raporcie MFW, opublikowanym 7 października br., PKB tej grupy, w przeliczeniu na parytet siły nabywczej (PPP), wyprzedza grupę siedmiu krajów rozwiniętych (Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Kanada, USA, Francja i Japonia). To efekt ciągnącego się kryzysu gospodarczego światowych czołówek gospodarczych.

Według analityków Economic Outlook, dane te wskazują na dramatyczną zmianę w układzie sił w świecie”. Analitycy „Financial Times” wskazują, że całkowity PKB PPP dla nowych „siedmiu” – to 37,8 bln dol., podczas gdy grupa starej „siódemki” ma tylko 34,5 bln dol. W 2014 r. PKB Chin w PPP wyniesie 17,6 bln dol., a PKB PPP USA będzie po raz pierwszy mniejszy od chińskiego i wyniesie 17,4 bln dol.

Fundusz Senioralny

23 Listopad 2014 - 16:50
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Pieniądze można dostać z Gdańskiego Funduszu Senioralnego przeznaczonego dla osób po sześćdziesiątce.

Celem funduszu jest dofinansowanie wydarzeń i inicjatyw wskazanych przez seniorów. Warunkiem przyznania pieniężnego wsparcia na realizację projektu jest nakierowanie proponowanych działań na aktywizację i integrację środowiska osób starszych.

Co warte podkreślenia, Regionalne Centrum Wolontariatu oferuje nie tylko wsparcie finansowe, ale również udział w szkoleniu dotyczącym jego realizacji, doradztwo i pomoc przy wcieleniu go w życie oraz spotkania integracyjne dla autorów pomysłów senioralnych.

Projekt finansowany jest z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020 oraz ze środków Gminy Miasta Gdańsk. Jest o co walczyć. Jak się okazuje, popularne przysłowie: „Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka” doskonale charakteryzuje łączną kwotę, o jaką mogą starać się gdańscy seniorzy.

Zachować spokój

23 Listopad 2014 - 00:00
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Ponad połowa badanych obawia się również o bezpieczeństwo swoich bliskich. Co na to lokalne samorządy?

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom to dziś jedno z kluczowych wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się miasta w Polsce. Zagrożenie przestępczością jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na atrakcyjność mieszkaniową i inwestycyjną poszczególnych obszarów. Nie dziwi więc fakt, że lokalne samorządy intensywnie starają się eliminować ryzyka z nim związane.

Nie tylko inwestycje, ale również poprawa koordynacji działań służb publicznych i przepływu kluczowych informacji wpływają na bezpieczeństwo. Stąd w ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój wydziałów i centrów zarządzania kryzysowego monitorujących i reagujących na bieżąco na ewentualne występujące w przestrzeni miejskiej ryzyka. Takie organy funkcjonują dziś praktycznie we wszystkich większych ośrodkach w naszym kraju – od miast wojewódzkich po kilkutysięczne miasteczka.

Okazja spod młotka

16 Listopad 2014 - 09:49
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Poniżej Dział Badań i Analiz firmy Emmerson Realty S.A. przedstawia kilka najważniejszych aspektów związanych z zakupem mieszkania spod młotka.

Pierwszą kwestią jest odpowiedź na pytanie: „Skąd wziąć informacje o organizacji komorniczych egzekucji?”. Obowiązkiem organizatora jest publiczna zapowiedź o odbyciu się takiego
przedsięwzięcia wraz z podaniem informacji o przedmiocie licytacji. Wśród tych obowiązkowych powinny znaleźć się m.in. cena, lokalizacja, powierzchnia, numer i miejsce przechowywania księgi wieczystej. W dobie powszechności Internetu podanie tych informacji coraz częściej odbywa się poprzez specjalnie stworzone w tym celu portale, a także przez serwisy już istniejące.

Co jest warunkiem przystąpienia do licytacji?

Wymogiem uczestnictwa w licytacji jest konieczność wpłacenia rękojmi (wadium), której wysokość jest równa 10% oszacowanej wartości lokalu. W przypadku braku wygranej jest ona oczywiście zwracana licytantom, a część wpłacona przez nowego nabywcę zostaje wpisana na poczet całej sumy do zapłaty.

O ile przeceniane są nieruchomości na licytacji?

Kradzież danych osobowych

16 Listopad 2014 - 09:35
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Dane takie mogą posłużyć do popełnienia przestępstwa, np. nielegalnego zaciągania szybkiej pożyczki gotówkowej. W ten sposób właściciel skradzionego dokumentu w ciągu kilku dni może stać się dłużnikiem u kilku wierzycieli.

Dane osobowe w obecnie obowiązującym systemie prawnym podlegają ochronie. W praktyce jednak widzimy, że obywatele nie wiedzą, jak sobie z takimi problemami radzić. W związku z nadmierną ilością spraw, w których dane osobowe służyły osobom nieuprawnionym do bezprawnych działań, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), wspierając akcję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zamieścił na swojej stronie internetowej cenne wskazówki i informacje, jak ustrzec się przed niechcianą pożyczką, kredytem czy innym zobowiązaniem powstałym poprzez działanie niezgodne z prawem, wykorzystując bezprawnie powzięte dane osobowe.

KOŁO to międzynarodowa marka

16 Listopad 2014 - 08:49
Kategoria:
0 Komentarze/y)

- Nasz sukces to fenomenalny zespół, mądre zarządzanie i umiejętność reagowania na zmiany. Marka KOŁO jest ogólnie dostępna, ale jest też pożądana wśród klientów, bo począwszy od produkcji, technologii, logistyki, oferty produktowej, a skończywszy na designie, komunikacji i marketingu udało nam się stworzyć firmę na absolutnie zachodnioeuropejskim poziomie. Brand KOŁO to wielka wartość. Nasza marka wybija się ponad kategorie, bo jest postrzegana szerzej niż tylko materiały wykończeniowe. Jednym z jej filarów jest oczywiste powiązanie z polskością. Jest nagradzana i zbiera takie laury jak SUPERBRANDS, które to wyróżnienie otrzymaliśmy w tym roku aż w dwóch kategoriach!

Szykany w pracy

15 Listopad 2014 - 14:03
Kategoria:
0 Komentarze/y)

W ciągu ostatnich 12 lat wzrósł procent pracowników, którzy oceniają swoją sytuację w pracy jako bardzo dobrą – z 18% do 24%. Należy jednak mieć na uwadze, że dobra ocena atmosfery w miejscu zatrudnienia jest ściśle związana z sytuacją życiową osób badanych. Z porównania wyników obu badań wynika, że poziom występowania zachowań odbieranych przez pracowników jako szykany nie uległ istotnym zmianom.

Co równie istotne, w okresie objętym badaniem znacząco zmniejszyły się częstość zastraszania pracowników zwolnieniem z pracy (z 19% do 6%) czy stosowanie niepieniężnych kar i represji (z 20% do 14%). Niestety na stałym, wynoszącym ok. 10%, poziomie utrzymuje się bezzasadne pozbawianie pracowników premii czy innych należnych składników wynagrodzenia.

Lepsi i gorsi podatnicy

15 Listopad 2014 - 13:45
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Płacone przez duchownych podatki z roku na rok topnieją, jeszcze w 2010 r. było to o 200 tys. zł więcej. Podatników mamy w Polsce blisko 24,4 mln, a duchownych i alumnów katolickich ponad 56,3 tys. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że średni podatek dochodowy za ubiegły rok to 2184 zł. Tymczasem każdy duchowny katolicki podzielił się z państwem kwotą wynoszącą niewiele ponad 236 zł. Statystyczni ksiądz, siostra, a nawet biskup zapłacili więc w 2013 r. podatek przeszło 9-krotnie niższy niż podatnik niebędący duchownym

Duchowni, którzy osiągają przychody z działalności duszpasterskiej, czyli zbierają na tacę lub co łaska za posługę, są płatnikami podatku zryczałtowanego. Wysokość ryczałtu ustalana jest odrębnie na każdy rok podatkowy przez urząd skarbowy właściwy dla miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim. Liczy się liczba mieszkańców parafii (a nie tylko parafian) i miejsce zamieszkania. Oczywiście, te przywileje nie dotyczą duchownych pracujących w szkołach jako katecheci. Oni rozliczają się według powszechnie obowiązujących składek.

Interesujący partner, chociaż kryzysowy

15 Listopad 2014 - 13:09
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Jednak kryzys, który kilka lat temu zachwiał systemami ekonomicznymi wielu państw europejskich, głównie z południa kontynentu, pokazał, że spora część obliczanego w Hiszpanii PKB była oparta o wirtualne, niepoparte twardymi zasadami ekonomii, wskaźniki.

W 2013 r. rząd Hiszpanii ogłosił koniec recesji gospodarczej i początek pokryzysowego rozwoju gospodarczego. PKB ma w bieżącym roku wzrosnąć o 1,4% w stosunku do 2013 r. i ma być oparte na wzroście eksportu oraz rozwoju usług turystycznych – tak już było w roku ubiegłym, kiedy to branża turystyczna osiągnęła wzrost o 5%, a eksport zanotował wzrost o 6,2%. W wyniku kryzysu w Hiszpanii zmniejszyły się koszty pracy, co w połączeniu z wysokim poziomem technicznym tamtego rynku pracy sprawiło, że dzięki temu ten kraj stał się bardziej atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów. W ubiegłym roku zagraniczne inwestycje w Hiszpanii wyniosły prawie 16 mld euro i wzrosły o 8,8% w stosunku do poprzednich lat.

Dyplomacja w natarciu

15 Listopad 2014 - 12:36
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Amerykańska sekretarz handlu przebywała w Polsce z wizytą, której celem było zebranie informacji dotyczących kwestii gospodarczych. Przewodniczyła delegacji złożonej z prezesów największych amerykańskich firm. Sekretarz Pritzker i najwięksi przedsiębiorcy, z których wszyscy są członkami Prezydenckiej Rady ds. Eksportu (PEC), oceniali możliwości zwiększenia wymiany handlowej i liczby inwestycji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską.